CO2 Prestatieladder - LumiGuide

CO2 prestatieladder

Logo_Co2-prestatieladder

Algemeen

Lumi Guide Fietsdetectie Holding BV geeft een hoge prioriteit aan een schoon milieu en een gezond leefklimaat. Dit blijkt onder andere uit het feit dat een CO2 reductieplan is opgezet conform de eisen van het handboek CO2 Prestatieladder. Een certificering volgens deze norm betekent voor Lumi Guide Fietsdetectie Holding BV erkenning voor het gevoerde milieubeleid, waarvan de resultaten jaarlijks inzichtelijk gepubliceerd worden. Het beheersen van milieurisico’s en het verminderen van de milieubelasting is echter geen aparte taak, maar maakt deel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering.

 

Milieumanagement

Duurzaamheid en leefbaarheid. Het zijn twee sleutelbegrippen die nadrukkelijk doorklinken in de ambities van Lumi Guide Fietsdetectie Holding BV. Het CO2 reductieplan is de leidraad voor het milieumanagementsysteem wat Lumi Guide Fietsdetectie Holding BV voert. Dit systeem beheerst, bewaakt, stuurt bij en zal een belangrijke bijdrage leveren aan het integreren van de aandacht voor milieu bij de dagelijkse werkzaamheden.

 

Ambitieniveau

In het kader van het behalen van de CO2 Prestatieladder voor Lumi Guide Fietsdetectie BV die onder de holding valt is een start gemaakt met het opzetten van een milieubeleid. Door te kiezen voor certificering van de CO2Prestatieladder gaat de organisatie een stap verder. Met het CO2 reductieplan wordt er gewerkt aan continue verbetering van de milieuprestaties door beheersing en vermindering van de milieubelasting.

Lumi Guide Fietsdetectie BV heeft er voor gekozen om te certificeren op het hoogste niveau van de CO2 Prestatieladder. Door haar innovatieve parkeerverwijssystemen is zij in staat om bij haar klanten en de eindgebruikers de CO2 uitstoot in belangrijke mate terug te dringen.

Dit zorgt voor een aantrekkelijkere binnenstad door minder wachtrijen en minder emissies. De wijze waarop dit plaatsvindt, is in een ketenanalyse uitgewerkt.

 

Doelstelling

Om de intenties te kunnen realiseren zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het CO2 reductieplan. Met deze doelstellingen legt Lumi Guide Fietsdetectie Holding BV zichzelf een inspanningsverplichting op om haar eigen milieuprestaties te verbeteren.

 

Missie

Het CO2 reductieplan van Lumi Guide Fietsdetectie Holding BV is een belangrijk instrument om de doelstellingen en de voortgang te bewaken. Integraal onderdeel hiervan is de publicatie van een periodiek voortgangsverslag. Dit rapport zal telkens weer de aanleiding zijn voor nieuwe initiatieven voor een verdergaande CO2 reductie. De gevolgde werkwijze moet ertoe leiden dat we onszelf als organisatie op milieugebied continu naar een hoger niveau tillen. Ons motto hierbij is: ‘Samen werken voor CO2 reductie’.


Voortgangsrapportage en Ketenanalyse

Klik op de links voor het CO2 Voortgangsverslag 2014 Lumi Guide met hierin het CO2 Reductieplan, en de Lumi Guide Ketenanalyse Verwijssystemen – Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en verwijssysteem.